RODO

 

ZOBACZ:

 

Deklaracja dostępności

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA NAUCZANIA ZDALNEGO

 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie  ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że:

 

 1. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. dr. Henryka Jordana w Ksawerowie ul. Zachodnia 33, e-mail: sekretariat@spksawerow.pl.
 2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Sebastian Łabowski, adres e-mail: inspektor@bezpieczne-dane.eu
 3. Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie  ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – w ramach realizacji obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze – w związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2020 poz. 493) w celu realizacji podstawy programowej kształcenia w formie zdalnego nauczania i komunikacji elektronicznej.
 4. Dane osobowe pozyskane w celu realizacji nauczania w formie pracy zdalnej będą przetwarzane przez okres zajęć szkolnych w formie pracy zdalnej do czasu wygaśnięcia celu przetwarzania.
 5. Odbiorcami danych osobowych są: podmiot przetwarzający, z którym Administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych, a także mogą być organy ochrony prawnej i organy państwowe upoważnione do tego na podstawie przepisów prawa.
 6. Dane osobowe nie będą podlegać decyzji, która opiera się na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
 7. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
 8. Posiada Pan/i prawo do: żądania od Administratora dostępu do danych osobowych Pani/Pana oraz Państwa dziecka/podopiecznego, prawo do ich sprostowania, usunięcia w przypadkach określonych w art. 17 RODO, ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO, prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w art. 21 RODO.
 9. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
 10. Podanie danych osobowych jest wymagane, aby Administrator zrealizował wskazane cele przetwarzania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak dostępu do zajęć realizowanych przez szkołę w ramach zdalnego nauczania.

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/40 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) informujemy, że:

 

 1. Administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. dr. Henryka Jordana w Ksawerowie, ul. Zachodnia 33, 95-054 Ksawerów, zwana dalej „Placówką”, adres e-mail: sekretariat@spksawerow.pl
 2. Funkcję inspektora ochrony danych pełni Sebastian Łabowski, adres e-mail: inspektor@bezpieczne-dane.eu.
 3. Podane dane osobowe zgromadzone w celach realizacji ustawowych obowiązków związanych z prowadzeniem dokumentacji szkolnej oraz realizacji pozostałych obowiązków związanych z działalnością statutową i ustawową.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań ustawowych i statutowych Szkoły Podstawowej im. dr. Henryka Jordana w Ksawerowie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) i art. 9 ust. 2 lit. g RODO.
 5. Dane osobowe będą przetwarzane w związku z przepisami regulującymi funkcjonowanie jednostek oświatowych oraz prowadzenia przez te jednostki dokumentacji związanej
  z realizacją ich zadań.
 6. Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie stosownych przepisów prawa.
 7. Przysługuje Państwu prawo żądania dostępu do podanych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 8. Dodatkowo, mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uznają, że podane dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
 9. Podanie wskazanych danych osobowych jest niezbędne do realizacji celu jakim jest działalność dydaktyczno-opiekuńcza.
 10. Podane dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy oraz organizacjom międzynarodowym.
 11. Podane dane osobowe nie będą wykorzystywane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji w tym profilowania.

 

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH – MONITORING

 

            Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie  ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej) RODO informuję, że:

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. dr. Henryka Jordana w Ksawerowie, ul. Zachodnia 33, 95-054 Ksawerów, zwana dalej „Placówką”, adres e-mail: sekretariat@spksawerow.pl
 2. Inspektorem Ochrony Danych jest Sebastian Łabowski, e-mail: inspektor@bezpieczne-eu.
 3. Dane osobowe w postaci wizerunku uczniów, rodziców/opiekunów prawnych, nauczycieli
  i pozostałych pracowników oraz innych osób zarejestrowanych przez system monitoringu wizyjnego przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO (niezbędność do wykonania zadania realizowanego przez administratora w interesie publicznym) – 108a Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe zm.) w zw. z art. 68 ust. 1 pkt 6 w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniów i pracowników oraz ochrony mienia.
 4. Odbiorcami danych osobowych mogą być osoby upoważnione przez administratora do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych, organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz inne podmioty, które na podstawie stosownych umów przetwarzają dane osobowe dla Administratora (np. serwis monitoringu).
 5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące, po tym terminie zostaną automatycznie usunięte (nadpisane). Okres przechowywania danych może zostać przedłużony do czasu zakończenia czynności lub postępowania, w którym nagranie stanowi dowód w sprawie.
 6. Posiadają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania –
  w granicach określonych w przepisach prawa.
 7. W razie wątpliwości co do zgodności przetwarzania z prawem, przysługuje Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Zapisy monitoringu nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji oraz profilowania.
 9. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego ani do organizacji międzynarodowych.

 

Accessibility