Rekrutacja

na rok szkolny 2020/2021

Lista kandydatów przyjętych do klasy pierwszej

pobierz

Lista kandydatów zakwalifikowanych do klasy pierwszej

pobierz

Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do klas I publicznych szkól podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Ksawerów, na rok szkolny 2021/2022

L.p.

Rodzaj czynności

Termin

w postępowaniu

rekrutacyjnym

Termin

 w postępowaniu

uzupełniającym

1.
Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej  wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie  przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę  w postępowaniu rekrutacyjnym

 

od 22 lutego 2021 r.

do 8 marca 2021 r.

od 19 sierpnia 2021r.

do 20 sierpnia 2021r.

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art.150 ust. 7 ustawy Prawo oświatowe

 

od 9 marca 2021 r.

do 22 marca 2021 r.

24 sierpnia 2021 r.

3.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

 23 marca 2021 r.

25 sierpnia 2021 r.

4.
Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

do 26 marca 2021 r.

do 26 sierpnia 2021 r.

5.  Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 30 marca 2021 r. 27 sierpnia 2021 r.

Wnioski do pobrania

REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW DO KLASY PIERWSZEJ

W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. DR. HENRYKA JORDANA W KSAWEROWIE

ZGŁOSZENIE DZIECKA DO KLASY PIERWSZEJ

(z obwodu) SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. DR. HENRYKA JORDANA W KSAWEROWIE

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO KLASY PIERWSZEJ

(spoza obwodu) SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. DR. HENRYKA JORDANA W KSAWEROWIE

OŚWIADCZENIE WOLI PRZYJĘCIA DZIECKA

DO KLASY PIERWSZEJ DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. DR. HENRYKA JORDANA W KSAWEROWIE

Lista kandydatów przyjętych do oddziału przedszkolnego

pobierz

Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do oddziału przedszkolnego

pobierz

Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych w roku szkolnym 2021/2022

Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat.

Dzieci sześcioletnie  obowiązane są odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego. Obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat. Dziecko 6-letnie, na wniosek rodziców, może rozpocząć naukę w klasie I szkoły podstawowej.

Dzieci pięcioletnie, czteroletnie i trzyletnie  mają ustawowe prawo, a nie obowiązek, do korzystania z wychowania przedszkolnego. W sytuacji nieprzyjęcia dziecka do żadnego z przedszkoli/oddziałów przedszkolnych wskazanych we wniosku o przyjęcie, wójt gminy, wskaże rodzicom inne przedszkole lub oddział przedszkolny w szkole podstawowej, który przyjmie dziecko.

Komunikat w sprawie wolnych miejsc w oddziałach przedszkolnych

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. dr. Henryka Jordana w Ksawerowie informuje, że wpłynęły 23 deklaracje dotyczące kontynuacji wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych. W związku z powyższym na kolejny rok szkolny jest 10 miejsc  w oddziale 5-6 latków i 17 miejsc w oddziale 3-4 latków.

Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznego przedszkola oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Ksawerów, na rok szkolny 2021/2022

L.p.

Rodzaj czynności

Termin

w postępowaniu

rekrutacyjnym

Termin

 w postępowaniu

uzupełniającym

1.
Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego  w szkole podstawowej

 

od 15 marca 2021 r.  

do 22 marca 2021 r.

od 19 sierpnia 2021r.

do 20 sierpnia 2021r.

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego  w szkole podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym,  w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy  Prawo oświatowe

 

od 23 marca 2021 r.

do 30 marca 2021 r.

24 sierpnia 2021 r.

3.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

 

 31 marca 2021 r.

25 sierpnia 2021 r.

4.
Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

 

do 9 kwietnia 2021 r.

do 26 sierpnia 2021 r.

5.  Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

 

14 kwietnia 2021 r. 27 sierpnia 2021 r.

Wnioski do pobrania

REGULAMIN REKRUTACJI do oddziałów przedszkolnych Szkoły Podstawowej im. dr. Henryka Jordana w Ksawerowie

oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem

wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. dr. Henryka Jordana w Ksawerowie na rok szkolny 2021/2022

oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata

oświadczenie o rozliczaniu podatku dochodowego od osób fizycznych jako mieszkaniec Gminy Ksawerów

oświadczenie o zamieszkiwaniu dziecka w odległości do 3 km od placówki

oświadczenie o tym, że rodzeństwo uczęszcza i będzie uczęszczać do placówki, do której składany jest wniosek

oświadczenie woli przyjęcia

Accessibility