RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA NAUCZANIA ZDALNEGO

 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie  ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że:

 

 1. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. dr. Henryka Jordana w Ksawerowie ul. Zachodnia 33, e-mail: sp.ksawerow@wp.pl.
 2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Sebastian Łabowski, adres e-mail: inspektor@bezpieczne-dane.eu
 3. Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie  ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – w ramach realizacji obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze – w związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2020 poz. 493) w celu realizacji podstawy programowej kształcenia w formie zdalnego nauczania i komunikacji elektronicznej.
 4. Dane osobowe pozyskane w celu realizacji nauczania w formie pracy zdalnej będą przetwarzane przez okres zajęć szkolnych w formie pracy zdalnej do czasu wygaśnięcia celu przetwarzania.
 5. Odbiorcami danych osobowych są: podmiot przetwarzający, z którym Administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych, a także mogą być organy ochrony prawnej i organy państwowe upoważnione do tego na podstawie przepisów prawa.
 6. Dane osobowe nie będą podlegać decyzji, która opiera się na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
 7. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
 8. Posiada Pan/i prawo do: żądania od Administratora dostępu do danych osobowych Pani/Pana oraz Państwa dziecka/podopiecznego, prawo do ich sprostowania, usunięcia w przypadkach określonych w art. 17 RODO, ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO, prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w art. 21 RODO.
 9. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
 10. Podanie danych osobowych jest wymagane, aby Administrator zrealizował wskazane cele przetwarzania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak dostępu do zajęć realizowanych przez szkołę w ramach zdalnego nauczania.

 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 

 

 Realizując wymogi rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”).

Szkoła Podstawowa im. dr. Henryka Jordana w Ksawerowie pragnie przekazać Państwu informacje na temat przetwarzania Państwa danych osobowych w szkole, jak również poinformować o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.

 1. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. dr. Henryka Jordana w Ksawerowie ul. Zachodnia 33, e-mail: sp.ksawerow@wp.pl.
 2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Sebastian Łabowski, adres e-mail: inspektor@bezpieczne-dane.eu
 3. Dane będą przetwarzane w celu wypełniania zadań ustawowych lub statutowych Administratora danych osobowych, na podstawie przepisów obowiązującego prawa, bądź w innych przypadkach na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu określonym przy pozyskiwaniu przez Administratora danych osobowych przedmiotowej zgody.
 4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach, o których mowa w punkcie 3 odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
 6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą.
 7. Podanie danych osobowych ma charakter obowiązkowy, jeżeli podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa.
 8. Podane dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
 9. Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych w zakresie wynikającym z przepisów prawa.
 10. Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa do wniesienia sprzeciwu lub cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu sprzeciwu lub wycofania zgody.
 11. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA MONITORINGU

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie  ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) informuję, że:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. dr. Henryka Jordana w Ksawerowie, ul. Zachodnia 33, 95-054 Ksawerów, zwana dalej „Placówką”, e-mail: sp.ksawerow@wp.pl.
 • Inspektorem Ochrony Danych, jest Sebastian Łabowski, z którym mogą się Państwo skontaktować pod adresem: inspektor@bezpieczne-dane.eu.
 • Pani/Pana dane osobowe w postaci wizerunku zarejestrowanego przez monitoring przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na terenie Placówki oraz zabezpieczenia mienia na podstawie art. 6 ust 1 lit. c) i e) RODO.
 • Dane osobowe w postaci wizerunku będą udostępniane jedynie podmiotom uprawnionym do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa lub umów.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące, a po tym terminie zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
 • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
 • Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu  nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, zajmującego się ochroną danych osobowych, jeżeli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących jest niezgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
 • Podanie przez Pana/Panią danych osobowych w postaci wizerunku jest dobrowolne, jednakże przebywanie na terenie Placówki jest równoznaczne z akceptacją regulaminu dotyczącego monitoringu.
 • Pani/Pana dane osobowe w postaci wizerunku będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany – kamery monitoringu nagrywają obraz w sposób ciągły, po upływie nie dłuższym niż 3 miesiące zapis jest automatycznie nadpisywany.
Accessibility