Rekrutacja

na rok szkolny 2018/2019

Zasady rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat.

Dzieci sześcioletnie  obowiązane są odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego. Obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat. Dziecko 6-letnie, na wniosek rodziców, może rozpocząć naukę w klasie I szkoły podstawowej.

Dzieci pięcioletnie, czteroletnie i trzyletnie  mają ustawowe prawo, a nie obowiązek, do korzystania z wychowania przedszkolnego. W sytuacji nieprzyjęcia dziecka do żadnego z przedszkoli/oddziałów przedszkolnych wskazanych we wniosku o przyjęcie, wójt gminy, wskaże rodzicom inne przedszkole lub oddział przedszkolny w szkole podstawowej, który przyjmie dziecko.

Zasady rekrutacji do klas pierwszych w szkołach podstawowych

Nowelizacja ustawy o systemie oświaty przywraca obowiązek szkolny dla 7-latków (rocznik 2011). Pozostawia także prawo wyboru rodzicom dzieci 6-letnich (rocznik 2012) – warunkiem przyjęcia do szkoły 6-latka jest wcześniejsze korzystanie przez dziecko w roku poprzedzającym naukę w szkole z wychowania przedszkolnego lub opinia o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej wydana przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną (jeśli dziecko do przedszkola nie uczęszczało).

Do klasy pierwszej przyjmowane są dzieci:

 • zamieszkałe w obwodzie szkoły– z urzędu, na podstawie pisemnego zgłoszenia rodziców (prawnych opiekunów), złożonego w sekretariacie szkoły w terminie od 1 marca 2018 r. do 14 marca 2018r.;
 • zamieszkałe poza obwodem szkoły, jeśli w szkole są wolne miejsca – po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego – na podstawie pisemnego wniosku rodziców(prawnych opiekunów), złożonego w sekretariacie szkoły w terminie od 1 marca 2018 r. do 14 marca 2018r.

Pobierz

Terminy rekrutacji dzieci do klas pierwszych i oddziałów przedszkolnych w roku szkolnym 2017/2018

Rekrutacja do oddziału przedszkolnego:

 1. Składanie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego (dotyczy dzieci uczęszczających do oddziału przedszkolnego w szkole)  – od 19.02.2018 r. do 02.03.2018r.
 2. Rekrutacja do oddziału przedszkolnego dzieci z terenu gminy Ksawerów – od 12.03.2018 r. do 16.03.2018r.
 3. Podanie do publicznej wiadomości  listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych – 23.03.2018r.
 4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia – do 27.03.2018r.
 5. Podanie do publicznej wiadomości  listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych – 28.03.2018r.
 6. Rekrutacja uzupełniająca, w przypadku gdy w oddziale przedszkolnym będą wolne miejsca – od 07.05.2018r. do 08.05.2018r.
 7. Ogłoszenie wyników rekrutacji uzupełniającej – listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych – 16.05.2018r.
 8. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia –  do 18.05.2018r.
 9. Podanie do publicznej wiadomości  listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych – 21.05.2018r.

Nabór i rekrutacja do klasy pierwszej:

 1. Nabór uczniów do klasy  I dla dzieci z obwodu szkoły oraz rekrutacja dla dzieci spoza obwodu – od 01.03.2018 r. do 14.03.2018r.
 2. Podanie do publicznej wiadomości  listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych – 19.03.2018r.
 3. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia – od 21.03. 2018r. 
 4. Podanie do publicznej wiadomości  listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych – 23.03.2018r.
 5. Rekrutacja uzupełniająca, w przypadku, gdy w klasach pierwszych będą wolne miejsca – od 22.08.2018r. do 23.08.2018r.
 6. Ogłoszenie wyników rekrutacji uzupełniającej – listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych – 28.08.2018r.
 7. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia – 29.08.2018r.
 8. Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych – 31.08.2018r.

Zarządzenia

Accessibility