Rekrutacja

na rok szkolny 2020/2021

Zasady rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat.

Dzieci sześcioletnie  obowiązane są odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego. Obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat. Dziecko 6-letnie, na wniosek rodziców, może rozpocząć naukę w klasie I szkoły podstawowej.

Dzieci pięcioletnie, czteroletnie i trzyletnie  mają ustawowe prawo, a nie obowiązek, do korzystania z wychowania przedszkolnego. W sytuacji nieprzyjęcia dziecka do żadnego z przedszkoli/oddziałów przedszkolnych wskazanych we wniosku o przyjęcie, wójt gminy, wskaże rodzicom inne przedszkole lub oddział przedszkolny w szkole podstawowej, który przyjmie dziecko.

Zasady rekrutacji do klas pierwszych w szkołach podstawowych 2020/2021

Rekrutacja odbywa się na podstawie przepisów Ustawy Prawo oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z póź.zm.).  W roku szkolnym 2020/2021 spełnianie obowiązku szkolnego rozpoczynają dzieci urodzone w 2013 r.  Na wniosek rodziców naukę w klasie pierwszej szkoły podstawowej może także rozpocząć dziecko urodzone w 2014 r., jeżeli odbyło roczne przygotowanie przedszkolne. Ostateczną decyzję o wcześniejszym przyjęciu takiego dziecka do klasy pierwszej podejmuje dyrektor szkoły.

Do klasy pierwszej przyjmowane są dzieci:

 • zamieszkałe w obwodzie szkoły– z urzędu, na podstawie pisemnego zgłoszenia rodziców (prawnych opiekunów), złożonego w sekretariacie szkoły  w terminie od 25 lutego 2020 rdo 9 marca 2020 r.;
 • zamieszkałe poza obwodem szkoły, jeśli w szkole są wolne miejsca – po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego – na podstawie pisemnego wniosku rodziców złożonego w sekretariacie szkoły w terminie od 25 lutego 2020 rdo 9 marca 2020 r.;

Terminy rekrutacji dzieci do klas pierwszych w roku szkolnym 2020/2021

 Nabór i rekrutacja do klasy pierwszej:

 1. Nabór uczniów do klas  I dla dzieci z obwodu szkoły oraz rekrutacja dla dzieci spoza obwodu – od 25 lutego 2020 r. do 9 marca 2020 r.
 2. Podanie do publicznej wiadomości  listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych – 23 marca 2020 r.
 3. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia – do 27 marca 2020 r. 
 4. Podanie do publicznej wiadomości  listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych – 31 marca 2020 r.
 5. Rekrutacja uzupełniająca, w przypadku, gdy w klasach pierwszych będą wolne miejsca – od 20 sierpnia 2020 r. do 21 sierpnia 2020 r.
 6. Ogłoszenie wyników rekrutacji uzupełniającej – listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych – 26 sierpnia 2020 r.
 7. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia – do 27 sierpnia 2020 r.
 8. Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych – 28 sierpnia 2020 r.

Pobierz

Terminy rekrutacji dzieci do oddziałów przedszkolnych w roku szkolnym 2020/2021

Rekrutacja do oddziału przedszkolnego 2020/2021

 

 1. Składanie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego (dotyczy dzieci uczęszczających do oddziału przedszkolnego w szkole) od 2 marca 2020 r. do 9 marca 2020 r.
 2. Przyjmowanie wniosków do oddziału przedszkolnego dzieci z terenu gminy Ksawerów – od 18 marca 2020 r. do 23 marca 2020 r.
 3. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych – 31 marca 2020 r.
 4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia – do 6 kwietnia 2020 r.
 5. Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych – 8 kwietnia 2020 r.
 6. Rekrutacja uzupełniająca, w przypadku gdy w oddziale przedszkolnym będą wolne miejsca – od 20 sierpnia 2020 r. do 21 sierpnia 2020 r.
 7. Podanie do publicznej wiadomości – listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych – 26 sierpnia 2020 r.
 8. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia – do 27 sierpnia 2020 r.
 9. Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych – 28 sierpnia 2020 r.

Pobierz

Accessibility