Zasady naboru i rekrutacji do klas pierwszych w szkołach podstawowych

 

Rekrutacja odbywa się na podstawie przepisów Ustawy Prawo oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z póź.zm.). W roku szkolnym 2019/2020 spełnianie obowiązku szkolnego rozpoczynają dzieci urodzone w 2012 r. Na wniosek rodziców naukę w klasie pierwszej szkoły podstawowej może także rozpocząć dziecko urodzone w 2013r., jeżeli odbyło roczne przygotowanie przedszkolne lub posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej wydaną przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną. Ostateczną decyzję o wcześniejszym przyjęciu takiego dziecka do klasy pierwszej podejmuje dyrektor szkoły.


 

Do klasy pierwszej przyjmowane są dzieci:


zamieszkałe w obwodzie szkoły– z urzędu, na podstawie pisemnego zgłoszenia rodziców (prawnych opiekunów), złożonego w sekretariacie szkoły w pokoju 304 w terminie od 25 lutego 2019 r. do 8 marca 2019 r.;
zamieszkałe poza obwodem szkoły, jeśli w szkole są wolne miejsca – po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego – na podstawie pisemnego wniosku rodziców złożonego w sekretariacie szkoły w pokoju 304 w terminie od 25 lutego 2019 r. do 8 marca 2019 r.;

 Terminy rekrutacji dzieci do klas pierwszych na rok szkolny 2019/2020

 

Nabór i rekrutacja do klasy pierwszej:

 

  1. Nabór uczniów do klas I dla dzieci z obwodu szkoły oraz rekrutacja dla dzieci spoza obwodu – od 25 lutego 2019 r. do 8 marca 2019 r.
  2. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych – 15 marca 2019 r.
  3. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia – do 20 marca 2019 r.
  4. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych – 22 marca 2019 r.
  5. Rekrutacja uzupełniająca, w przypadku, gdy w klasach pierwszych będą wolne miejsca – od 22 sierpnia 2019 r. do 23 sierpnia 2019 r.
  6. Ogłoszenie wyników rekrutacji uzupełniającej – listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych – 27 sierpnia 2019 r.
  7. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia – do 28 sierpnia 2019 r.
  8. Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych – 30 sierpnia 2019 r.

 

Dokumenty do pobrania w zakładce REKRUTACJA.

 

Terminy rekrutacji dzieci do oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2019/2020

1. Składanie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego (dotyczy dzieci uczęszczających do oddziału przedszkolnego w szkole) od 1 marca 2019 r. do 8 marca 2019 r.
2. Przyjmowanie wniosków do oddziału przedszkolnego dzieci z terenu gminy Ksawerów – od 18 marca 2019 r. do 22 marca 2019 r.
3. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych – 29 marca 2019 r.
4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia – do 4 kwietnia 2019 r.
5. Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych – 8 kwietnia 2019r.
6. Rekrutacja uzupełniająca, w przypadku gdy w oddziale przedszkolnym będą wolne miejsca – od 22 sierpnia 2019 r. do 23 sierpnia 2019 r.
7. Podanie do publicznej wiadomości – listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych – 27 sierpnia 2019r.
8. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia – do 28 sierpnia 2019 r.
9. Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych – 30 sierpnia 2019 r.

Accessibility